Fundacja Krajowe Centrum Kompetencji
List Intecyjny
Statut Fundacji
O fundatorze
Organizacje Pożytku Publicznego współpracujące z KCK
Fundacje i stowarzyszenia współpracujące z KCK

Statut Fundacji

Repertorium A Nr /2007

AKT NOTARIALNY

Dnia szóstego marca dwa tysiące siódmego roku (06.03.2007 r.), przed Agnieszką Kacprzycką-Pisarek Notariuszem w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej przy Al. Jana Pawła II numer 61 lokal numer 215, stawił się:-

Konrad Robert Wojterkowski, używający imienia „Konrad”, syn Tadeusza i Barbary, zamieszkały w Kole przy ulicy Włocławskiej 11 m. 51, legitymujący się dowodem osobistym ABF 723884, PESEL 73031307332, NIP 666-142-27-93.

Tożsamość Stawającego Notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego powołanego wyżej.-

OŚWIADCZENIE O USTANOWIENIU FUNDACJI
ORAZ STATUT FUNDACJI

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stawający, zwany dalej "Fundatorem" oświadcza, że aktem niniejszym ustanawia fundację pod nazwą "Krajowe Centrum Kompetencji", zwaną dalej "Fundacją", która będzie działać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 roku Nr 46, poz. 203 z późn. zmianami) oraz postanowieniami niniejszego Statutu.-

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.-

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

Obszarem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów Fundacji, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w krajach członkowskich Unii Europejskiej, o ile będzie to zgodne z miejscowym prawem.-

§ 5

Fundacja współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o celach zbliżonych do celów Fundacji. Fundacja może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o celach podobnych do celów Fundacji. Fundacja współdziała z odpowiednimi organami rządowymi i samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz współpracuje z właściwymi agendami Unii Europejskiej.-

§ 6

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 7

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę, o wzorze określonym przez Zarząd Fundacji.

§ 8

Fundacja może tworzyć oddziały i filie w innych miastach.

§ 9

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 10

Właściwym ministrem jest Minister Zdrowia i Minister Pracy i Polityki Społecznej.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 11

Fundacja została powołana w celu:

 1. stworzenia centrum kompetencji i informacji w zakresie rozwiązywania problemów społecznych takich jak np. niepełnosprawność, wykluczenie społeczne, zdrowie, przemoc,
 2. rozwijanie dialogu społecznego oraz łączenie partnerów do działań z zakresu rozwiązywania problemów społecznych.-

§ 12

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. zbieranie informacji z obszaru konkretnego problemu społecznego i przekazywanie jej osobom zainteresowanym,
 2. działania na rzecz integracji i współpracy między społeczeństwem a innymi organizacjami pozarządowymi,
 3. stworzenie infolinii,
 4. wspieranie organizacyjne podmiotów prowadzących działalność w zakresie edukacji, opieki i wychowania osób niepełnosprawnych, chorych, dzieci i młodzieży,
 5. propagowanie aktywnych form działalności różnych grup społecznych,
 6. realizację i wspieranie kontaktów pomiędzy społecznościami i organizacjami mającymi siedzibę na terytorium państw Unii Europejskiej oraz w innych krajach,
 7. inicjowanie i organizowanie konferencji, seminariów służących wspieraniu działalności społecznej,
 8. zbieranie informacji i wymianę doświadczeń dotyczących specyfiki poszczególnych krajów i regionów w aspekcie działalności społecznej,-
 9. opracowywanie niezależnych studiów, ekspertyz, ocen, opinii i wniosków,
 10. organizowanie szkoleń, wystaw, prelekcji, konsultacji społecznych,
 11. organizowanie akcji reklamowych, promocyjnych,
 12. kontakty z organizacjami pozarządowymi o podobnym profilu z innych państw członkowskich Unii Europejskiej,
 13. samoorganizację społeczną oraz organizowanie społecznej dyskusji przy zastosowaniu różnych środków przekazu i technik multimedialnych, a także prawnych form demokracji bezpośredniej,
 14. współdziałanie z różnymi jednostkami merytorycznymi, organizacyjnymi, gospodarczymi, instytucjami państwowymi, organami samorządu terytorialnego, spółdzielczością, stowarzyszeniami, fundacjami, osobami prawnymi i fizycznymi, specjalistycznymi ośrodkami konsultacji obywatelskiej.-

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 13

Majątek początkowy stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) wniesiony przez Fundatora oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości pozyskane przez Fundację w toku jej działania.

§ 14

Dochody Fundacji pochodzą z:

 1. darowizn, spadków, zapisów czynionych przez fundatora,
 2. dotacje i subwencje osób prawnych powiązanych osobowo i kapitałowo z fundatorem,
 3. odsetek bankowych,-
 4. funduszy pomocowych Unii Europejskiej,-
 5. funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej.-

§ 15

 1. Dochody z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji.
 2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
 3. Cały dochód uzyskany przez Fundację jest przeznaczony na realizację celów statutowych.

§ 16

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 17

 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, Fundatora, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.-
 2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.-
 3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.-
 4. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, członkowie Rady Fundacji, pracownicy Fundacji, oraz ich osoby bliskie.-

ROZDZIAŁ IV
ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

§ 18

 1. Fundator,-
 2. Rada Fundacji,
 3. Zarząd Fundacji.-

FUNDATOR

§ 19

 1. Do kompetencji Fundatora należy: - powoływanie i odwoływanie Rady Fundacji,
  - powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
  - rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Fundacji oraz udzielanie członkom tych organów absolutorium z działania,
  - rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań Fundacji.
 2. Fundator podejmuje swe decyzje w formie pisemnych postanowień. -
 3. Fundator podejmuje postanowienia na wniosek pozostałych organów fundacji lub samodzielnie.

§ 20

Fundator może zostać powołany do Zarządu Fundacji. W takim wypadku kompetencje Fundatora, poza prawem powoływania i odwoływania członków Rady Fundacji przyjmuje Rada Fundacji.-

RADA FUNDACJI

§ 21

 1. Rada Fundacji składa się z 3 - 7 osób.-
 2. Radę Fundacji powołuje i odwołuje Fundator. Członkowie Rady Fundacji mogą być w każdym czasie odwołani.
 3. Rada Fundacji powoływana jest na trzyletnią kadencję. Istniej możliwość ponownego wyboru danej osoby do składu Rady Fundacji.
 4. Członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przed upływem kadencji.

§ 22

Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego.

§ 23

Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji, nie rzadziej niż 2 razy w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.

§ 24

 1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.-
 2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego, lub w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego.

§ 25

Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.

§ 26

 1. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 2. Udział osób wymienionych w pkt. 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.

§ 27

 1. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z tą działalnością.
 2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie o ile Rada Fundacji podejmie stosowna uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia.
 3. Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji

§ 28

 1. Rada Fundacji jest organem nadzorującym i opiniującym Fundacji.
 2. Do jej kompetencji należy:
 • nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
 • występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
 • opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
 • wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
 • powoływania i odwoływania członków Zarządu, w przypadku określonym w § 20,
 • podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium,-
 • zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych zarządu i biura Fundacji.-

ZARZĄD FUNDACJI

§ 29

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z 3 do 5 osób i jest powoływany przez Fundatora na czas nieoznaczony. Powołując Zarząd Fundator wskazuje Prezesa Zarządu.-
 2. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu.-
 3. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora następuje w przypadku trwałej niezdolności do uczestniczenia w pracach Zarządu.-
 4. Fundator może odwołać członka Zarządu w każdym czasie.

§ 30

Pracami Zarządu kieruje Prezes.-

§ 31

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes lub dwóch członków Zarządu łącznie.

§ 32

Zarząd Fundacji:

 1. reprezentuje ją na zewnątrz,
 2. opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy,
 3. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
 4. sprawuje zarząd nad jej majątkiem,
 5. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
 6. ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
 7. kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych,
 8. podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji,
 9. występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji,
 10. powołuje kierowników zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów.

§ 33

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa.

§ 34

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

§ 35

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 2. Wynagrodzenia członków Zarządu określa Rada Fundacji.

§ 36

Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd za zgodą Rady Fundacji.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU

§ 37

Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.-

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 38

Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.

§ 39

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatora Fundacji wyznacza Rada.
 3. Uchwałę w tej sprawie podejmują wspólnie Rada i Zarząd Fundacji.
 4. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia właściwego Ministra.

§ 40

Statut Fundacji wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 41

Wypisy z niniejszego aktu należy wydać Fundatorowi oraz członkom organów Fundacji.

§ 42

Pobrano:
- taksę notarialną z §16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz.1564) w kwocie -200,00 zł
- 22% podatku VAT z art.5 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 rok podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) w kwocie 44,00 zł
Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-

Akt niniejszy został odczytany, przyjęty i podpisany

Województwo:
Miasto/Najbliższe miasto:
Jakiego rodzaju pomocy szukasz?
Twój email:
Na wskazany adres email wyślemy adresy najbliższych placówek mogących pomóc w Twojej sprawie
 
Odwiedziło nas
784718
 osób
Stronę wykonała webmaster Agnieszka Witer